Anudan

i. Bank Name:State Bank of India
ii. Account No:31092979111
iii. Branch Name and Place:Mehsi
iv. Name of Principal :Pradeep Kumar
v. Name of Senior Teacher :Baidhyanath Rai
vi. Code:34018
Sr. No. Session Teaching / Non-Teaching Name Amount
12011-2013Mangal Prasad156000
22011-2013Sriniwas Jha152000
3 2011-2013 Subhash Chandra Tiwari150000
4 2011-2013 Akhtar Ali150000
5 2011-2013 Pradeep Kumar150000
6 2011-2013 Shreechandra Thakur147000
7 2011-2013 Baidhyanath Rai146000
8 2011-2013 Shambhu Prasad Yadav144000
9 2011-2013 Chhathu Lal Sah140000
10 2011-2013 Sujit Chaudhary77000
11 2011-2013 Gyasuddin Ansari143000
12 2011-2013 Meraj Ahmad116000
13 2011-2013 Pramod Kumar140000
14 2011-2013 Shiv Kumar91000
15 2011-2013 Suresh Kumar Jaiswal77000
16 2011-2013 Md. Inamuddin Khan90000
17 2011-2013 Lakshman Pandit77000
18 2011-2013 Suresh Prasad Yadav110000
19 2011-2013 Hiralal Prasad108000
20 2011-2013 Nawalkishor Kumar108000
21 2011-2013 Upendra Kumar108000
22 2011-2013 Anita Prakash WO: Late Arun Prakash92000
23 2011-2013 Kishori Prasad104500
24 2011-2013 Sheoshankar Chaudhary104500
25 2011-2013 Rupendra Prasad Yadav72000
26 2011-2013 Radhamohan Pandey93000
27 2011-2013 Shekh Amirul Haque93000
28 2011-2013 Dinanath Prasad Yadav43200
29 2011-2013 Nirmala Kumari93000
30 2011-2013 Vinod chaudhary43200
31 2011-2013 Satnarayan Sah65000
32 2011-2013 Suresh Rai 61000
33 2011-2013 Satyadeo Ray 58000
34 2011-2013 Rajendra Sahni 62000
35 2011-2013 Bindeshwari Rai 47000
36 2011-2013 Ramnaresh Sahni 36000
37 2011-2013 Umashankar Prasad 54000
38 2011-2013 Rameshwar Ram 54000
Total3755400.
12010-2012Mangal Prasad195000
2 2010-2012 Sriniwas Jha 190000
3 2010-2012 Subhash Chandra Tiwari 187000
4 2010-2012 Akhtar Ali 187000
5 2010-2012 Pradeep Kumar 187000
6 2010-2012 Shreechandra Thakur 185000
7 2010-2012 Anand Prakash Singh151000
8 2010-2012 Baidhyanath Rai 182000
9 2010-2012 Shambhu Prasad Yadav180000
10 2010-2012 Chhathu Lal Sah 180000
11 2010-2012 Sujit Chaudhary 90000
12 2010-2012 Gyasuddin Ansari 180000
13 2010-2012 Meraj Ahmad 115000
14 2010-2012 Pramod Kumar 178000
15 2010-2012 Shiv Kumar 110000
16 2010-2012 Suresh Kumar Jaiswal 90000
17 2010-2012 Md. Inamuddin Khan 110000
18 2010-2012 Lakshman Pandit 90000
19 2010-2012 Suresh Prasad Yadav 141000
20 2010-2012 Hiralal Prasad 136000
21 2010-2012 Nawalkishor Kumar 136000
22 2010-2012 Upendra Kumar 136000
23 2010-2012 Anita Prakash W/O: Late Arun Prakash 116000
24 2010-2012 Sweta Rani W/O: Late Mrityunjay Kumar Singh110000
25 2010-2012 Kishori Prasad 130000
26 2010-2012 Sheoshankar Chaudhary 130000
27 2010-2012 Rupendra Prasad Yadav 90000
28 2010-2012 Radhamohan Pandey 114000
29 2010-2012 Mahendra Ray80000
30 2010-2012 Shekh Amirul Haque 114000
31 2010-2012 Nirmala Kumari 114000
32 2010-2012 Dinanath Prasad Yadav 55000
33 2010-2012 Vinod chaudhary 55000
34 2010-2012 Satnarayan Sah 80000
35 2010-2012 Suresh Rai 75000
36 2010-2012 Satyadeo Ray 75000
37 2010-2012 Rajendra Sahni 80000
38 2010-2012 Bindeshwari Rai 60000
39 2010-2012 Ramnaresh Sahni 46000
40 2010-2012 Umashankar Prasad 70000
41 2010-2012 Rameshwar Ram 70000
Total500000.
12009-2011 Mangal Prasad 145000
2 2009-2011 Sriniwas Jha 142000
3 2009-2011 Subhash Chandra Tiwari 137000
4 2009-2011 Akhtar Ali 137000
5 2009-2011 Pradeep Kumar 137000
6 2009-2011 Shreechandra Thakur 137000
7 2009-2011 Anand Prakash Singh 121000
8 2009-2011 Baidhyanath Rai 128000
9 2009-2011 Shambhu Prasad Yadav 128000
10 2009-2011 Chhathu Lal Sah 117000
11 2009-2011 Sujit Chaudhary 90000
12 2009-2011 Md. Inamuddin Khan 105000
13 2009-2011 Gyasuddin Ansari 128000
14 2009-2011 Meraj Ahmad 100000
15 2009-2011 Pramod Kumar 129000
16 2009-2011 Lakshman Pandit 90000
17 2009-2011 Shiv Kumar 105000
18 2009-2011 Suresh Kumar Jaiswal 90000
19 2009-2011 Suresh Prasad Yadav 103000
20 2009-2011 Hiralal Prasad 101000
21 2009-2011 Nawalkishor Kumar 101000
22 2009-2011 Upendra Kumar 101000
23 2009-2011 Anita Prakash W/O: Late Arun Prakash 91000
24 2009-2011 Kishori Prasad 95000
25 2009-2011 Sweta Rani W/O: Late Mrityunjay Kumar Singh 82000
26 2009-2011 Sheoshankar Chaudhary 95000
27 2009-2011 Rupendra Prasad Yadav 85000
28 2009-2011 Radhamohan Pandey 82000
29 2009-2011 Mahendra Ray 65000
30 2009-2011 Shekh Amirul Haque 82000
31 2009-2011 Nirmala Kumari 82000
32 2009-2011 Shahakar Alam65000
33 2009-2011 Dinanath Prasad Yadav 45000
342009-2011 Vinod chaudhary 45000
35 2009-2011 Satnarayan Sah 70800
36 2009-2011 Suresh Rai 66000
37 2009-2011 Satyadeo Ray 65000
38 2009-2011 Rajendra Sahni 62000
39 2009-2011 Bindeshwari Rai 51000
40 2009-2011 Ramnaresh Sahni 46000
41 2009-2011 Umashankar Prasad 60000
42 2009-2011 Rameshwar Ram 61000
Total3967800.